Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА EMAILPOINT

 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Клипингпойнт“ ЕООД, ЕИК 204643704, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади – Изток“, Шарл Шампо, бл. 100, ет. 6, ап. 26, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и лицата, на които е предоставено възмездното ползване на софтуерната платформа “EmailPoint“ („Платформата“), намираща се на адрес https://app.emailpoint.net/, наричани по-долу за краткост „Ползватели“.
(2) Със сключването на договор за предоставяне използването на Платформата и осигуряване на достъп до същата, Ползвателите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. (1) Информация за Доставчика:
Наименование на Доставчика: „Клипингпойнт“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади – Изток“, Шарл Шампо, бл. 100, ет. 6, ап. 26
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. Луи Айер 2, ет. 10
Данни за кореспонденция: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. Луи Айер 2, ет. 10, Email: office@emailpoint.net, тел: +359 897 95 38 90
Вписване в публични регистри: ЕИК 204643704 в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204643704

(2) Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02/ 980 25 24
факс: 02/ 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА
Чл. 3. (1) Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя за ползване Платформата за изпращане на електронни писма (имейли) до адресати, избрани от Ползвателя, съобразно избрания при регистрацията абонаментен план в зависимост от броя на адресатите. Платформата EmailPoint включва следното:
1. Създаване на персонален профил в Платформата с имейл и парола, избрана от Ползвателя, за достъп до и използване на Платформата;
2. Създаване и поддържане на списъци с адресати на електронни писма (subscribers) в зависимост от избрания абонаментен план;
3. Създаване на кампании за изпращане на електронни писма до адресатите, със съдържание, избрано и въведено от Ползвателя;
4. Статистики за развиването на кампаниите, изпращаните електронни писма, активността на адресатите;
5. Техническа поддръжка;
(2) За услугите по ал. 1 Ползвателят се задължава да заплаща на Доставчика ежемесечно възнаграждение, платимо в размер и срокове, определени в зависимост от избрания от Ползвателя при регистрацията абонаментен план.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА EMAILPOINT
Чл. 4. (1) За да използва Платформата за изпращане на електронни писма (имейли), Ползвателят си създава профил чрез въвеждане на имейл адрес, потребителско име и парола.
(2) С извършването на регистрацията и създаването на профил в Платформата, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. С натискането на бутона „Регистрирай се“ и маркиране на бутона „Запознат съм и се съгласявам с Общите условия“, се създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Ползвателя имейл при регистрация.
(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Платформата.
(2) Ползвателят управлява Платформата чрез административния панел и легитимирайки се с данните си за достъп.
(3) В случай на забравена парола за достъп, Ползвателят може да възстанови паролата си посредством имейл адреса, с който се е регистрирал, чрез процедурата, предоставяна от Доставчика в тези случаи.
Чл. 6. (1) Ползвателят има право да използва Платформата добросъвестно и по предназначение единствено за изпращане на електронни писма (имейли) до адресати, които са дали своето изрично съгласие да получават тези електронни писма или ги получават на друго законово основание.
(2) При използването на Платформата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Платформата за изпращане на:
данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското и европейско законодателство, приложимите чуждестранни закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти, които създават кибер-риск за адресатите на писмата, както и за сигурността на Платформата;
материали с порнографско или по друг начин нелегално съдържание;
данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
(4) Ползвателят гарантира, че няма да изпраща непоискани търговски съобщения до адресатите си – физически лица („СПАМ“).
(5) Ползвателят може да изпраща непоискани търговски съобщения до адресатите си – юридически лица, само при условие, че означи същите като непоискани търговски съобщения и че адресатите не са включени в публичния електронен регистър на лицата, нежелаещи да получават непоискани търговски съобщения, воден от Комисия за защита на потребителите или съответния компетентен орган в държавата, където е установен адресата на съобщението.
(6) Ползвателят самостоятелно гарантира и осигурява съответствието с изискванията на действащото българско и европейско законодателство на извършваната от него дейност и ползването на софтуерната Платформа.
(7) Ползвателят се задължава да използва Платформата по начин, който не нарушава права на трети лица, включително права върху марки, дизайн и друг вид интелектуална собственост.
Чл. 7. (1) С оглед повишаване качеството на Платформата, извършване на профилактика, проверка, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови ползването на Платформата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Платформата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 8. При използването на Платформата Доставчикът предоставя на Ползвателя право за използване на дизайни, темплейти, форми, визуални и графични елементи за създаване на електронни писма в кампаниите на Ползвателя.
Чл. 9. (1) При предоставяне на услугите в Платформата, Доставчикът задължително осигурява опция за отписване от списъка с адресати в изпращаните електронни писма, която Ползвателят не може да премахва.
(2) Ползвателят е отговорен за включване в съдържанието на изпращаните електронни писма на всички негови политики, условия и друга информация, която по закон следва да се предоставя на потребителите.
Чл. 10. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Платформата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
Чл. 11. (1) Доставчикът се задължава да предостави ползването на Платформата, като наред с това извършва профилактика, поддържа и актуализира Платформата с оглед осигуряване на нейното качествено функциониране и ползване в съответствие с обявената функционалност.
(2) Доставчикът предоставя Платформата съгласно обявените спецификации и не носи отговорност за съобразяването й с нови операционни системи, браузъри или технологии в Интернет.
(3) Независимо от ал. 1 и ал. 2, Доставчикът има право да прави едностранни промени във функционалността и интерфейса на Платформата, без предварително уведомление или съгласуване с Ползвателя.
(4) Доставчикът уведомява своевременно по имейл Ползвателя за предстоящи профилактики, преустановявания на достъпа до Платформата, както и за нарушения на сигурността, хакерски атаки, изтичане на данни и други подобни.
(5) Доставчикът е длъжен да отстранява грешки и неизправности в Платформата до 2 часа от уведомяването от Ползвателя. В случай на техническа или организационна невъзможност за спазване на този срок, Доставчикът уведомява Ползвателя за необходимостта от удължаване на срока за отстраняване на неизправността и полага съответните усилия да отстрани проблема своевременно.
(6) Доставчикът няма контрол върху профилите, използвани за функционирането на Платформата, които се използват от Ползвателя. За избягване на всякакво съмнение, Доставчикът се задължава единствено да осигури техническото и софтуерното функциониране на Платформата и не извършва никакви действия със съдържащата се в профилите информация, извън тези, определени от Ползвателя.
(7) Доставчикът не използва обекти на интелектуална собственост, които нарушават права на трети лица, при изработването и предлагането на темплейти, изображения, форми и други визуални елементи, които Ползвателят може да използва.
(8) Доставчикът може да изпраща на Ползвателя електронни съобщения относно актуализации на Платформата, предложения за изменение на условията по абонаментния план, промоции, нови услуги и др.
(9) Доставчикът се задължава да не използва имейл адресите на адресатите на Ползвателя за цели, различни от тези, за които Ползвателят използва Платформата.
Чл. 12. В случаите на неизпълнение на сключения между Доставчика и Ползвателя договор или на настоящите Общи условия, нарушаване на принципите на добрите нрави при използването на Платформата, липса на плащане на дължимо възнаграждение и други обстоятелства, които Доставчикът счита, че застрашават ползването на Платформата или правата и интересите на трети лица, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Платформата.
Чл. 13. (1) Ползвателят се задължава при използването на Платформата, да не изпраща електронни писма до имейл адреси на лица, които не са дали своето изрично съгласие да получават тези електронни писма или ги получават на друго законово основание, съответно да преустановява изпращането при оттегляне на съгласието или отпадане на основанието.
(2) Доставчикът, след уведомяване на Ползвателя, има право да преустанови изпращането на електронни писма до дадени имейл адреси, които са изпратили оплакване за получаване на непоискани търговски съобщения („СПАМ“).
(3) В случай че получател на електронни писма от Ползвателя се отпише от получаването им чрез натискане на бутона „Unsubscribe”, неговият имейл адрес автоматично бива изключен от кампанията на Ползвателя.
Чл. 14. (1) Ползвателят няма право да предоставя на трети лица своя достъп до Платформата.
(2) Ползвателят е длъжен да използва домейни, върху които има права, за целите на работа с Платформата.
Чл. 15. Ползвателят има право да уведомява Доставчика за грешки и неизправности в Платформата по имейл или телефон.
Чл. 16. Ползвателят има право да бъде уведомяван своевременно от Доставчика за всяко постъпило искане или оплакване от адресат на Ползвателя срещу получаването на електронни съобщения от него.

V. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 17. (1) Доставчикът не носи отговорност за действията на Ползвателя при ползване на Платформата, като в случай на постъпило оплакване, сигнал или при обосновани съмнения, че Ползвателят използва Платформата в нарушение на сключения договор, тези Общи условия, закона или правилата на морала и добрите нрави, Доставчикът може да ограничи или преустанови достъпа на Ползвателя.
(2) Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на изпращаните електронни писма, което се създава от Ползвателя.
(3) Доставчикът не носи отговорност спрямо трети лица, които претендират имуществени или неимуществени вреди във връзка с използването на Платформата от Ползвателя.
(4) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), както и при административни производства, за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с 1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, 2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, 3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора, 4) продажба на забранени стоки, 5) нарушаване на приложимите изисквания за защита на потребителите или 6) осъществяване на търговска дейност в нарушение на приложимото законодателство.
Чл. 18. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет връзката, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна, поради непреодолима сила или неправомерни действия на трети лица, засягащи сигурността на Платформата, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.
Чл. 19. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на външно преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Платформата и от това последва загуба на данни или информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на въведена от Ползвателя информация и др.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Платформата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
Чл. 20. В случай че Ползвателят претърпи вреди вследствие на действия или бездействия на Доставчика, свързани с предоставянето на ползването на Платформата, Доставчикът следва да обезщети Ползвателя, но с не повече от равностойността на три месечни вноски, съгласно действащия абонаментен план.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 21. (1) Ползвателят заплаща на Доставчика месечно възнаграждение за използване на Платформата съобразно избрания при регистрацията абонаментен план в зависимост от броя на адресатите.
(2) Доставчикът издава и изпраща на Ползвателя по имейл или публикува в профила му в Платформата фактура в сроковете, определени в сключения между тях договор.
(3) Ползвателят заплаща дължимото месечно възнаграждение за текущия месец в срок, определен в сключения между тях договор, като превежда сумата по банкова сметка на Доставчика, посочена във фактурата.
(4) В случай на взаимно съгласие, Ползвателят може да предплати ползването на Платформата за определен период от време, за което Доставчикът издава съответната фактура, която Ползвателят заплаща по начина и в срока, определени в сключения между тях договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22. Този договор се прекратява в следните случаи:
С изтичане на срока, за който е сключен;
По взаимно съгласие на страните в писмена форма;
В случай на неплащане от страна на Ползвателя на цената повече от 1 (един) последователен месец съгласно избрания абонаментен план.
Чл. 23. (1) Всяка от страните има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие до другата страна, включително посредством имейл.
(2) В случай че Ползвателят е предплатил цената за следващ период, прекратяването на договора влиза в сила след изтичане на предплатения период. В този случай Ползвателят не може да изисква от Доставчика връщане на предплатените суми.
(3) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Платформата в нарушение на този Договор, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за морал и добри нрави. В този случай Доставчикът не носи отговорност за вреди към Ползвателя.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на Платформата, включително чрез публикуване на съобщение в Платформата и/или уведомяване на Ползвателя на предоставения от него имейл адрес при регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяването му от Доставчика по реда на ал. 1 и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на Платформата заедно с всички допълнения и изменения в тях и се задължава да поддържа актуална версия на общите условия.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 26. (1) Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с предоставяне използването на Платформата при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни, и в съответствие с приетата Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адреса на Платформата.
(2) Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни, събира, обработва и съхранява лични данни на Ползвателя на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 за целите на изпълнение на договор.
(3) Доставчикът, в качеството си на обработващ лични данни, събира, обработва и съхранява лични данни на адресатите на Ползвателя по негово възлагане, при изпълнение на задълженията си по сключения с Ползвателя договор и за целите на предоставяне на функционалността на Платформата.
(4) Доставчикът осигурява, че обработваните от него данни по ал. 2 и 3, се съхраняват в защитена и сигурна среда, като взема съответно необходимите технически и организационни мерки за предотвратяване на нарушения на сигурността.
Чл. 27. Ползвателят декларира и гарантира, че данните на адресатите, които въвежда в Платформата, са събрани и се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.
Чл. 28. Доставчикът и Ползвателят сключват Договор за обработка на лични данни на основание чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679, с който уреждат помежду си допълнителни условия за обработването на лични данни и произтичащите от това задължения.
Чл. 29. (1) Доставчикът и Ползвателят се задължават да не разкриват пред трети лица условията, уговорени в сключения между тях договор за предоставяне използването на Платформата.
(2) Разкриването на поверителна информация по ал. 1 е допустимо в следните случаи:
Информацията е разкрита с предварителното писмено съгласие на другата страна;
Информацията е разкрита с цел да бъдат изпълнени изисквания на нормативен акт, акт на съдебен или административен орган или във връзка с участие на страната в съдебно или административно производство, като страната се задължава да положи усилия за ограничаване на разкриването на информацията в рамките на разрешеното от закона и правилата на административното или съдебното производство;
Информацията е публично достъпна.
(3) Информацията, която се обменя между Доставчика и Ползвателя във връзка с изпълнението на сключения между тях договор, се ползва със защита съгласно Закона за защита на търговската тайна, освен ако същата е направена публично достъпна от Доставчика.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 30. (1) Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, елементи на интерфейса, програмен код и марки, с изключение на тези, които са създадени от Ползвателя, са изключителна собственост на Доставчика или той има изключителни права за използването им, и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика е забранено.
(2) Ползвателят има право да използва обектите на интелектуална собственост, предоставени от Доставчика за използване на Платформата, при условията и за срока на този Договор, като след прекратяването му всички права на използване на обекти интелектуална собственост, свързани с използването на Платформата, се прекратяват.
(3) Ползвателят няма право на достъп до програмния код на Платформата и всеки опит на Ползвателя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се счита за съществено нарушение на този Договор.
Чл. 31. (1) В случай на установено нарушение или при съмнение за нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика, последният има право да преустанови временно или постоянно ползването на Платформата от Ползвателя, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за вреди или загуба на информацията на Ползвателя.
(2) В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 32. В случай на подаване на жалба от Ползвателя до Доставчика за несъответствие на Платформата с тези общи условия, Доставчикът отговаря на жалбата в срок до 14 работни дни.
Чл. 33. В случай на спорове между страните относно този договор, спорните въпроси ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните.
(2) Ако страните не успеят да разрешат спорните въпроси чрез преговори по реда на ал. 1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се отнасят до компетентния съд в Република България и ще бъдат разрешавани в съответствие с действащото българско законодателство.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. (1) Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл и че съобщенията не е необходимо да бъдат подписвани с електронен подпис, за да са обвързващи за страните.
(2) Всички писма, уведомления и предизвестия ще се считат за надлежно получени по имейл на датата, на която изпращащата страна е изпратила съответното писмо, уведомление или предизвестие до имейл адреса на другата страна.
Чл. 35. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Платформата EmailPoint от 03.04.2020 г.